Politechnika Wrocławska
Siatki zajęć
Kursy (dzienne)
Kursy (zaoczne)
Praktyka studencka
Projekt inżynierski
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff

Procedura związana z obowiązkowymi praktykami studenckimi dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia,  specjalność Aparatura Elektroniczna (EAE)

Wymagania:

Przed rozpoczęciem  wakacyjnych praktyk (lipiec-wrzesień) student do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, powinien dostarczyć Pełnomocnikowi ds. praktyk dla specjalności Aparatura Elektroniczna niżej wymienione dokumenty: 

- wydrukowane (ze strony Wydziału E-ki ) i wypełnione Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich
  sporządzone przez studenta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Po podpisaniu Porozumień przez Uczelnię i Firmę, jeden
  egzemplarz jest dla Pełnomocnika, drugi egzemplarz dla Firmy (czas trwania praktyki to minimum 4 tygodnie = 160h),

- program praktyki (w 2 egzemplarzach), stanowiący integralną część Porozumienia o organizacji zawodowych praktyk
  studenckich (zawierający opis czynności - zadań, które będą wykonywane przez studenta w czasie odbywania 
  praktyki, uzgodniony z firmą),

- kserokopie ubezpieczenia NW na czas trwania praktyki (w 2 egzemplarzach).

 

        Po odbyciu praktyki w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, student dostarcza Pełnomocnikowi
        niżej wymienione dokumenty:

- podanie do Prodziekana Wydziału o zaliczenie praktyki podpisane przez studenta  i opiekuna praktyki w firmie, w której
  się odbywała (formularz dostępny na stronie Wydziału E-ki),

- sprawozdanie z odbytej praktyki (2-3 strony), które zawiera opis zadań wykonanych przez studenta w trakcie praktyki, można
  dołączyć rysunki, etc., podpisane przez studenta i opiekuna praktyki, w firmie w której się odbywała,

- ankieta oceny (formularz dostępny na stronie Wydziału E-ki), wypełniony, podpisany i opieczętowany przez firmę, w której
  student odbył praktykę,

- 1 egzemplarz Porozumienia o organizacji zawodowych praktyk studenckich .

Na podstawie kompletu powyższych dokumentów, dostarczonych Pełnomocnikowi ds.praktyk, dokonuje On zaliczenia odbytej praktyki w indeksie elektronicznym.

Pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich dla specjalności Aparatura Elektroniczna (EAE)  jest dr inż. Grzegorz Głomb
pok. 305 bud. E-1, ul. B. Prusa 53/55 Wrocław, tel. 71 320-62-28, e-mail grzegorz.glomb@pwr.edu.pl,
  dostępny
w godzinach konsultacji.

W innych przypadkach niż ustalono w regulaminie praktyk studenkich, dostępnym na stronie Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (np. praktyka w trakcie roku akademickiego, itp.), student przed jej rozpoczęciem powienień uzyskać zgodę Prodziekana Wydziału Elektroniki PWr.

 

 

Wtorek
20.10.2020r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:2
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1500633
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2020.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki