Politechnika Wrocławska
O Katedrze
2O lat Katedry
Kadra naukowa
Dorobek naukowy
Laboratoria
Specjalność EAE
Koła Naukowe
Kontakt
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff

 

 

20-sto lecie istnienia Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej

W dwudziestą rocznicę powstania

 

 

 

CELE I ZADANIA

KATEDRY METROLOGII ELEKTRONICZNEJ I FOTONICZNEJ

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

 

 

 

Metrologia w procesie swojego ciągłego rozwoju odkrywa coraz to nowsze zagadnienia poznawcze, ukazując tym samym nowe problemy pomiarowe do rozwiązania. To stymuluje rozwój doskonalszych narzędzi pomiarowych wykorzystujących osiągnięcia współczesnej nauki i technologii. Nowe problemy poznawcze i ich realne narzędzia poznania tworzą nowe kierunki metrologii. Oprócz tradycyjnych działów metrologii takich jak: teoretyczne podstawy metrologii, wzorce, metody pomiarowe, obróbka danych pomiarowych, ocena niepewności pomiaru, technika systemów pomiarowych itp. pojawiają się działy nowe, a wśród nich: metrologia optyczna, metrologia fotoniczna, nanometrologia, metrologia bioniczna, itp.

W swoim procesie poznawczym metrologia posługuje się analizą i syntezą w dziedzinie abstrakcji na obszarach rzeczywistości wyrażonych przez modele fizyczne i matematyczne. To właśnie na tych modelach łatwo zauważamy przykłady analogii formalnych między różnymi, od strony zjawiskowej zagadnieniami, a podobnymi od strony syntezy pojęciowej. Taki sposób myślenia stał się jedną z przyczyn powołania Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej w Politechnice Wrocławskiej. Katedry, u podstaw działalności której leżą zagadnienia modelowania fizycznego rzeczywistych zjawisk dających się opisać za pomocą pojęć materii, energii (entropii) czasu i informacji (negentropii). Głównym celem pracy Katedry jest przekształcanie modeli fizycznych zbudowanych z pojęć materii, energii, czasu w modele matematyczne, a następnie w modele metrologiczne, które uzupełnione pojęciami informacji dostarczałyby wiadomości jakościowych i ilościowych. Podstawowy schemat działania Katedry odpowiada schematowi procesu poznawczego, stanowiącego szeregowe połączenie badanego obiektu, będącego celem poznania, z jego modelem fizycznym, modelem matematycznym i metrologicznym, pomiędzy którymi występują sprzężenia zwrotne stanowiące odzwierciedlenie procesów weryfikacyjnych poszczególnych modeli, uwarunkowane zewnętrznymi kryteriami oceny.

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej została powołana dnia 27.01.1998r. przez Senat Politechniki Wrocławskiej. Rozpoczęła swoją działalność 30.03.1998 roku.

Główne zadania Katedry to:

 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań metrologicznych wśród studentów i doktorantów poprzez prowadzenie i kierowanie specjalnością dydaktyczną „Aparatura elektroniczna” na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,

 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych (skrypty, podręczniki, stanowiska laboratoryjne),

 • inicjowanie i wykonywanie metrologicznych prac naukowych oraz współpraca z innymi uczelniami technicznymi i jednostkami PAN,

 • współpraca z krajową służbą metrologiczną w zakresie wdrażania własnych osiągnięć naukowych, jak i propagowanie osiągnięć innych ośrodków krajowych i zagranicznych oraz prognozowanie rozwoju metrologii i jej roli w różnych dziedzinach wytwórczości,

 • podejmowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w procesie kształcenia (wspólne doktoraty), prowadzenie wspólnych grantów (wspólne publikacje), inicjowanie wspólnych międzynarodowych konferencji.

Działalność naukowa Katedry obejmuje:

 • metodologię obserwacji i eksperymentu,

 • algorytmizację problemu odwrotnego,

 • modelowanie matematyczne pól fizycznych i ich praktyczną realizację metodami tomografii optycznej i impedancyjnej,

 • analizę spektralną i polaryzacyjną promieniowania rozproszonego w układach dyspersyjnych i ich praktyczne wykorzystanie w ocenie właściwości materiałów kompozytowych,

 • metody obrazowania optycznego i przetwarzania danych pomiarowych w trójwymiarowej przestrzeni i ich fuzję celem bezstratnego kodowania obrazów,

 • wieloczujnikową fuzję danych o różnej przestrzennej rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych i stochastycznych metod ich przetwarzania celem rekonstrukcji o wyższej jakości,

 • wykorzystanie reprezentacji czasowo-częstotliwościowej do przetwarzania danych pomiarowych i ich praktyczną realizację za pomocą procesorów sygnałowych,

 • metody identyfikacji parametrycznej i nieparametrycznej statycznych i dynamicznych modeli obiektów złożonych wraz z ich praktycznym zastosowaniem w pomiarach właściwości układu oddechowego i krwionośnego człowieka,

 • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do pozyskiwania informacji ilościowych i jakościowych z danych pomiarowych,

 • projektowanie, opracowywanie i optymalizację układów elektronicznych w systemach energii odnawialnej,

 • projektowanie, opracowywanie i optymalizację komputerowych systemów pomiarowych i informacyjnych (w tym telemedycznych) do badań naukowych, monitorowania oraz procesów technologicznych,

 • projektowanie i wykonywanie inteligentnych przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej.

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej zatrudnia 21 nauczycieli akademickich, 1 doktoranta, 4 pracowników innych.

Katedra prowadzi współpracę z następującymi ośrodkami zagranicznymi:

 • Institut National des Sciences Appliquees, Rouen, CNRS 6614 DS10, Francja,

 • Department of Engineering and Product Design, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania,

 • Institut Universitaire des Systemes Thermiques Industriels, Marsylia, UMR CNRS 6595, Francja,

 • Department of Biomedical Engineering, Boston University, Boston, USA,

 • Biomedical Physics Laboratory, Université Libre de Bruxelles, Belgia,

 • Department of Medical Informatics, University of Szeged, Szeged, Węgry,

 • Department of Electrical Engineering, Systems and Automation, Ghent University, Belgia,

 • Dipartmento di Ingegneria Dell’ Innovazione, University of Salento, Lecce, Włochy,

oraz utrzymuje kontakty naukowe z:

 • Centre for Modelling and Information in Medicine, City University, London, UK,

 • Dipartimento de Elettronica e Informatica, University of Padowa, Padwa, Włochy,

 • Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, London, Wielka Brytania,

 • Physiologie Respiratoire et Sportive, Hopital Charles Nicolle, Rouen, Francja,

 • Auckland Bioengineering Institute, The University of Auckland, Nowa Zelandia.

Dorobek publikacyjny pracowników Katedry za ostatnie 10 lat obejmuje łącznie 491 prac naukowych. W tym: 11 książek, 105 publikacji w czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej, 118 referatów na konferencjach zagranicznych, 46 artykułów w czasopismach krajowych, 120 referatów na konferencjach krajowych, 2 stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zrealizowano 2 granty celowe KBN, 1 grant rozwojowy, 10 grantów indywidualnych KBN, 8 grantów promotorskich KBN, 3 granty NCN, 6 grantów międzynarodowych. Wydoktoryzowano 19 pracowników (4 we Francji z wyróżnieniem), 4 pracowników uzyskało habilitacje.

Te racjonalno-empiryczne poczynania, które prowadzimy wspólnie w Katedrze, służą nam do budowy przeświadczenia, że drogą kolejnych przybliżeń prawd cząstkowych przybliżamy się do tej nieosiągalnej prawdy absolutnej, którą skrywa przed nami Natura. W tym ciągłym dialogu z Naturą trwamy doskonaląc siebie i swoich podopiecznych (studentów, doktorantów), a tym samym utwierdzamy się w przekonaniu, że droga ta nie doprowadzi nas do naukowego defetyzmu. Trwamy w przeświadczeniu, że zdobywane przez nas stopnie naukowe określają zakres naszej kompetencji w działaniu oraz naszą pozycję w procesie poznania. To one otwierają nam drzwi do społeczności, dla której nauka jest przywilejem i obowiązkiem. To one przypominają nam, że posiedliśmy zdolność postrzegania prawdy jako jednego ze źródeł naszej podmiotowości.

Jaki ma być epilog, wypowiedź końcowa przedstawiająca nasze dokonania. Mam świadomość, że nadejdzie czas nowy, a pokolenia, które przyjdą będą umiały sprostać nowym wyzwaniom. Mimo że wychowany byłem na utworach Młodej Polski i echach postromantycznych, to w swojej działalności zajmowałem krytyczną postawę wobec idealizmowi racjonalistycznemu, a wszelkim aprioryzmom przeciwstawiałem praktyczny sposób myślenia. To proza życia wymuszała na mnie pragmatyczne zachowania polegające na realistycznej ocenie rzeczywistości i podejmowaniu takich działań, które gwarantują skuteczność.

To co przeminęło, nie powraca już nigdy. Z pokorą musimy akceptować upływający czas i nasze w nim przemijanie, słabości ducha i ciała, ludzkie niedostatki. Stąd epilogiem nie mogą być tu nakazy, pouczenia, rady i opinie. Dzieje ludzkie to nic innego jak wymuszona pokoleniowa wymiana, gdzie wartością i nieodzownym elementem staje się ludzka pamięć.

Kończąc, dedykuję wszystkim utwór – apel Adama Asnyka z 1880 r. wytyczający kierunki działania, szukania prawdy według własnego pomysłu, budowania przyszłości i realizacji własnych marzeń, szanując dokonania swoich poprzedników.

 

Do młodych

 

   Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

   Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...

   Za każdym krokiem w tajniki stworzenia

   Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,

   I większym staje się Bóg!

 

   Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,

   Choć rozproszycie legendowy mrok,

   Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,

   Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,

   Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

 

   Każda epoka ma swe własne cele

   I zapomina o wczorajszych snach...

   Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

   I nowy udział bierzcie w wieków dziele,

   Przyszłości podnoście gmach!

 

   Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

   Choć macie sami doskonalsze wznieść;

   Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

   I miłość ludzka stoi tam na straży,

   I wy winniście im cześć!

 

   Ze światem, który w ciemność już zachodzi

   Wraz z całą tęczą idealnych snów,

   Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -

   I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,

   W ciemnościach pogasną znów!

 

 

                                                                                                 Janusz Mroczka

 

 

Poniedziałek
24.01.2022r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:2
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1597222
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2022.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki