Politechnika Wrocławska
O Katedrze
2O lat Katedry
Kadra naukowa
Dorobek naukowy
Laboratoria
Specjalność EAE
Koła Naukowe
Kontakt
KMEIF
Informacje
Studia I
Studia II
Staff
New

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej powstała w wierze, że czym większy wysiłek skierujemy w poznanie, tym głębsza będzie świadomość naszej podmiotowości.

Katedra to miejsce i wspólnota służąca prawdzie poznawanej i przekazywanej gdzie spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci zespoleni dążeniem do nauczania młodych oraz pomnażania dobra kulturowego ludzi.

Wrocław, marzec 1998 r. Prof. Janusz Mroczka

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Metrologia w procesie swojego ciągłego rozwoju odkrywa coraz to nowsze zagadnienia poznawcze, ukazując tym samym nowe problemy pomiarowe do rozwiązania. To stymuluje rozwój doskonalszych narzędzi pomiarowych wykorzystujących osiągnięcia współczesnej technologii. Nowe problemy poznawcze i ich realne narzędzia poznania tworzą nowe kierunki metrologii. Oprócz tradycyjnych działów metrologii, takich jak: teoretyczne podstawy metrologii, wzorce, metody pomiarowe, obróbka danych pomiarowych, ocena niepewności pomiaru, technika systemów pomiarowych itp. pojawiają się działy nowe, a wśród nich: metrologia optyczna, metrologia fotoniczna, nanometrologia, metrologia biomedyczna itp.

W procesie poznawczym Chair Seat metrologia posługuje się analizą i syntezą w dziedzinie abstrakcji na obszarach rzeczywistości wyrażonych przez modele fizyczny i matematyczny. To właśnie na tych modelach łatwo zauważamy przykłady analogii formalnych między różnymi zagadnieniami od strony zjawiskowej, a podobnymi od strony syntezy pojęciowej.

Taki sposób myślenia stał się jedną z przyczyn powołania Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej w Politechnice Wrocławskiej1. Katedry, u której podstaw działalności leżą zagadnienia modelowania fizycznego rzeczywistych zjawisk dających się opisać za pomocą pojęć materii, energii (entropii), czasu i informacji (negentropii).

Głównym celem pracy Katedry jest przekształcanie modeli fizycznych - zbudowanych z pojęć materii, energii i czasu - w modele matematyczne, a następnie w modele metrologiczne, które uzupełnione pojęciami informacji dostarczają wiadomości jakościowych i ilościowych.

Podstawowy schemat działania Katedry odpowiada schematowi procesu poznawczego, stanowiącego szeregowe połączenie badanego obiektu będącego celem poznania, z jego modelem fizycznym, matematycznym i metrologicznym, pomiędzy którymi występują sprzężenia zwrotne stanowiące odzwierciedlenie procesów weryfikacyjnych poszczególnych modeli, uwarunkowane zewnętrznymi kryteriami oceny.

Modele matematyczne w sposób jakościowy i ilościowy wyrażają związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wielkościami opisującymi badane obiekty, a niektóre z tych wielkości wyrażone są przez parametry modeli. Pomiar ich wartości od strony pojęciowej wymaga wnioskowana o przyczynach na podstawie skutków, czyli rozwiązania problemu odwrotnego, a technicznie polega na wykonaniu złożonych obliczeń na wynikach pomiarów bezpośrednich. Teoria, metody i rozwiązania aplikacyjne tak rozumianych pomiarów pośrednich rozwijane są w Katedrze z wykorzystaniem danych rejestrowanych zarówno w dziedzinie czasu, jak i transformowanych w dziedzinę częstotliwości i czas-częstotliwość. Opracowywane modele fizykomatematyczne obiektów technicznych i biomedycznych umożliwiają algorytmizację zadania odwrotnego, a wynikające z nich procedury implementowane są w budowanych komputerowych i mikroprocesorowych systemach pomiarowych.

Measurement System Laboratory Microntroler Module
Laboratorium systemów pomiarowych Moduł z laboratorium mikrokontrolerów i systemów mikroprocesorowych

Główne zadania Katedry to:

 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań metrologicznych wśród studentów i doktorantów przez prowadzenie i kierowanie specjalnością dydaktyczną "Aparatura Elektroniczna" na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej;
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych (skrypty, podręczniki, stanowiska laboratoryjne);
 • inicjowanie i wykonywanie metrologicznych prac naukowych oraz współpraca z innymi uczelniami technicznymi i jednostkami PAN;
 • współpraca z krajową służbą metrologiczną w zakresie wdrażania własnych osiągnięć naukowych jak i propagowanie osiągnięć innych ośrodków krajowych i zagranicznych, oraz prognozowanie rozwoju metrologii i jej roli w różnych dziedzinach wytwórczości;
 • podejmowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w procesie kształcenia (wspólne doktoraty), prowadzenie wspólnych grantów (wspólne publikacje), inicjowanie wspólnych międzynarodowych konferencji.

Działalność naukowa Katedry obejmuje:

 • metodologię obserwacji i eksperymentu;
 • algorytmizację problemu odwrotnego;
 • modelowanie matematyczne pól fizycznych i ich praktyczną realizację metodami tomografii optycznej i impedancyjnej;
 • kompleksowe modelowanie dynamicznych obiektów technicznych i biomedycznych z uwzględnieniem parametrów skupionych i rozłożonych;
 • analizę spektralną i polaryzacyjną promieniowania rozproszonego w układach dyspersyjnych i ich praktyczne wykorzystanie w ocenie właściwości materiałów kompozytowych;
 • metody obrazowania optycznego i przetwarzania danych pomiarowych w trójwymiarowej przestrzeni i ich fuzja na potrzeby bezstratnego kodowania obrazów;
 • wieloczujnikową fuzję danych o różnej przestrzennej rozdzielczości z wykorzystaniem deterministycznych i stochastycznych metod ich przetwarzania na rekonstrukcję o wyższej jakości;
 • wykorzystanie reprezentacji czasowo-częstotliwościowej do przetwarzania danych pomiarowych i ich praktyczną realizację za pomocą procesorów sygnałowych;
 • metody identyfikacji parametrycznej statycznych i dynamicznych modeli złożonych obiektów wraz z ich praktycznym zastosowaniem w pomiarach właściwości układu oddechowego i krwionośnego człowieka;
 • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do pozyskiwania informacji ilościowych i jakościowych z danych pomiarowych;
 • projektowanie, opracowywanie i optymalizacja komputerowych systemów pomiarowych i informacyjnych do badań naukowych oraz procesów technologicznych;
 • projektowanie i wykonywanie inteligentnych przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej;
 • opracowywanie systemów telemedycznych współpracujących z inteligentnym domem, nadzorujących bezpieczeństwo i stan zdrowia mieszkańców.

Optoelectronics Laboratory
Laboratorium Optoelektroniki
Katedra prowadzi współpracę z następującymi ośrodkami zagranicznymi:

 • Institut National des Sciences Appliquees, Rouen, CNRS unite 6614 DS10, Francja;
 • Department of Engineering and Product Design, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania;
 • Institut Universitaire des Systemes Thermiques Industriels, Marsylia, UMR CNRS 6595, Francja;
 • Department of Biomedical Engineering, Boston University, Boston, USA;
 • Biomedical Physics Laboratory, Universite Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia;
 • Auckland Bioengineering Institute, The University of Auckland, Auckland, Nowa Zelandia

oraz utrzymuje kontakty naukowe z:

 • Centre for Modelling and Information in Medicine, City University, Londyn, Wielka Brytania;
 • Dipartimento de Elettronica e Informatica, University of Padowa, Padwa, Włochy;
 • Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Londyn, Wielka Brytania;
 • Physiologie Respiratoire et Sportive, Hopital Charles Nicolle, Rouen, Francja.

Prace badawcze Katedry prowadzane były m.in. w ramach 24 grantów, w tym 9 własnych, 8 promotorskich, 2 celowych, 1 rozwojowego i 4 międzynarodowych (program Polonium). Wyniki przeprowadzonych prac przedstawiono 332 publikacjach, w tym w 49 artykułach zamieszczonych w światowej klasy czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Od czasu powstania Katedry w roku 1998, stopień naukowy doktora uzyskało 12 pracowników (w tym 3 co-tutelle), a doktora habilitowanego 2.

Teoretyczno-empiryczne poczynania, które prowadzimy wspólnie w Katedrze, służą nam do budowy przeświadczenia, że drogą kolejnych przybliżeń prawd cząstkowych przybliżamy się do tej nieosiągalnej Prawdy Absolutnej, którą skrywa przed nami Natura. W tym ciągłym dialogu z Naturą trwamy doskonaląc siebie i swoich podopiecznych (studentów, doktorantów), a tym samym utwierdzamy się w przekonaniu, że droga ta nie doprowadzi nas do naukowego defetyzmu. Trwamy w przeświadczeniu, że zdobywane przez nas stopnie naukowe określają zakres naszej kompetencji w działaniu oraz naszą pozycję w procesie poznania. To one otwierają nam drzwi do społeczności, dla której nauka jest przywilejem i obowiązkiem. To one przypominają nam, że posiedliśmy zdolność postrzegania prawdy jako jednego ze źródeł naszej podmiotowości.

Czwartek
20.01.2022r.
Imieniny
Pogoda

Gości online:2
(Zobacz listę)

Ogółem gości: 1596332
od dnia 11.05.2010

Valid XHTML 1.0 Transitional


 

© Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2009-2022.
KMEiF, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, tel. +48 71 320 62 32, fax. +48 71 321 42 77
wykonał Bartosz Majdański w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. Janusza Mroczki